Zarządzanie targowiskami

Zarządzanie targowiskami

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu na podstawie Umowy nr GI.7321.1.9.2012 dzierżawy targowisk miejskich w Opolu zawartej w dniu 28.06.2012 r. w Opolu zarządza targowiskami miejskimi "Cytrusek" ul. Targowa 9 i "Centrum" ul. Targowa 14.

Do podstawowych obowiązków i zadań Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w ramach sprawnego zarządzania należy:
 • przestrzeganie obowiązującego regulaminu targowisk na poszczególnych targowiskach i egzekwowanie jego postanowień od prowadzących sprzedaż na targowiskach,
 • zawieranie w imieniu Wydzierżawiającego umów dzierżawy gruntu zajętego na targowiskach pod obiekty handlowe, na okres i w sposób uzgodniony z Wydzierżawiającym,
 • zawieranie w imieniu Wydzierżawiającego umów najmu lokali użytkowych, stanowiących własność komunalną, znajdujących się na targowiskach zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Uchwale Rady Miasta Opola w sprawie zasad najmu lokali użytkowych i w zarządzeniach Prezydenta Miasta Opola,
 • pobieranie czynszów z tytułu dzierżawy gruntu zajętego na targowiskach pod obiekty handlowe lub z tytułu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność komunalną,
 • bieżące sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku na targowiskach,
 • kontrolowanie przestrzegania przez prowadzących sprzedaż na targowiskach, przepisów porządkowych,
 • utrzymanie targowisk w odpowiednim stanie technicznym, nie pogorszonym, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji obiektów i urządzeń,
 • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. obowiązujących na targowiskach,
 • zawieranie we własnym imieniu i na własny rachunek umów na dostawę wody, energii, wywóz nieczystości oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania targowisk i ponoszenia opłat z tego tytułu,
 • prowadzenie na terenie targowisk toalet,
 • prowadzenie parkingów na terenie objętym niniejszą umową, które jako zabezpieczenie miejsc parkingowych są integralnie związane z funkcją targowiska,
 • całodobowe dozorowanie targowisk,
 • ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • wyznaczenie miejsca na terenie targowisk dla prowadzących sprzedaż z własnych urządzeń handlowych lub urządzeń Dzierżawcy,
 • windykacja należności,
 • dopełnienie innych obowiązków nie przewidzianych niniejszą umową, a związanych z prawidłowym prowadzeniem targowisk,
 • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat eksploatacyjnych,
 • organizacja i prowadzenie handlu tymczasowego przed Św. Zmarłych przy ul. Cmentarnej.