Podstawy działania

Podstawy działania

Centrum Przetwarzania Odpadów zlokalizowane jest w południowej części miasta Opola, przy ul. Podmiejskiej, w dzielnicy Groszowice.

Na Centrum Przetwarzania Odpadów składają się następujące instalacje:
SYSTEM MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (MBP)
Divider text here
W pierwszym etapie zmieszane odpady komunalne są przetwarzane na linii produkcji paliwa alternatywnego, gdzie wydzielana jest frakcja energetyczna. Pozostałości kierowane są do kompostowni tunelowej celem ich stabilizacji. Po zakończonym procesie kompostowania, stabilizat transportowany jest do sita bębnowego celem podziału na frakcje: drobną i grubą. Drobna frakcja podsitowa wykorzystywana jest do rekultywacji kwater składowania, natomiast gruba frakcja nadsitowa kierowana jest do składowania w niecce. Dzięki funkcjonowaniu systemu MBP masa składowanych odpadów zmniejsza się niemalże o połowę.
KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA
Divider text here
Funkcjonująca od 2008 roku kompostownia typu pryzmowego ma na dzień dzisiejszy wydajność 16 000 ton rocznie. Przetwarzane i stabilizowane tlenowo są tu odpady biodegradowalne pochodzące z terenów zielonych oraz z gospodarstw domowych. Przed ułożeniem odpadów w pryzmę, gdzie zachodzi proces tlenowego rozkładu, odpady są wstępnie oczyszczane i rozdrabniane mechanicznie . Podczas procesu są napowietrzane poprzez przerzucanie ładowarkami oraz w miarę potrzeb - nawadniane. Proces trwa 6 tygodni, po czym odpady są przesiewane i kierowane na plac dojrzewania. Bilansowo proces kompostowania zmniejsza masę składowanych odpadów o ponad 70 %.
LINIA KRUSZENIA GRUZU BUDOWLANEGO
Divider text here
Linia technologiczna przeróbki i odzysku surowców mineralnych (gruzu budowlanego) zlokalizowana jest na terenie nieczynnego wyrobiska margla (na północ od eksploatowanej kwatery składowania odpadów). W skład instalacji do przeróbki gruzu wchodzi linia do sortowania odpadów budowlanych wraz z kruszarką. Linia eksploatowana jest jako stacjonarne urządzenie. Dodatkowym stałym elementem linii są żelbetowe zasieki na kruszywo frakcjonowane oraz plac magazynowy kontenerów wraz z drogami technologicznymi. Proces kruszenia zraszany jest poprzez dysze zainstalowane w komorze wirnika w celu ograniczenia pylenia. Do obsługi obiektu wykorzystywane są: ładowarki, koparko–ładowarki, kruszarki. Wydajność instalacji szacuje się na około 30 tys ton / rok.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Divider text here
Skrót oznacza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przyjmowane są tu odpady takie, jak: papier, tekstylia, tworzywa sztuczne, gruz, odpady gabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, a nie mieszczące się w standardowych pojemnikach. Odpady przyjmowane są wyłącznie w czysto wysegregowanych frakcjach. Na PSZOK można też dostarczyć odpady niebezpieczne takie, jak: farby, lakiery, lekarstwa, świetlówki oraz opony. Punkt ten dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Opola, którzy regularnie opłacają opłatę za odbiór odpadów.
MAGAZYN MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
Divider text here
Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne, jak również odpady ze zdarzeń losowych, porzuceń przez nieznanych sprawców, będą przed przekazaniem ich do unieszkodliwienia, tymczasowo przechowywane muszą być w odpowiednich pomieszczeniach Magazynu odpadów Niebezpiecznych. Każdy odpad tu gromadzony jest przechowywany osobno. Odpady niebezpieczne są dostarczane do miejsc ich gromadzenia w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo. Tak zebrane lub dostarczone odpady zostają przekazane do poszczególnych pomieszczeń MON, przed zebraniem odpowiedniej (ze względów ekonomicznych) ilości do transportu w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku.
Wyposażenie MON to m.in.: kontenery specjalne, beczki (kontenery) na odpady niebezpieczne, pojemniki na specyficzne odpady ciekłe, kontenery na lampy fluorescencyjne – świetlówki, kontenery na akumulatory ołowiowe z elektrolitem, pojemniki (beczki) na baterie rtęciowe (Hg), kadmowo-niklowe (Cd-Ni), pojemniki (beczki) na zużyte oleje, smary, emulsje, pojemniki (beczki) na rozpuszczalniki i chemiczne produkty laboratoryjne, pojemniki (beczki) na aerozole, pojemniki (beczki) na przeterminowane, nieużyteczne lekarstwa, pojemniki (beczki) na środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, pojemniki (beczki) na arby i lakiery oraz ich opakowania, beczki na kwasy i zasady.

W pobliżu magazynu, na wybetonowanym, szczelnym placu ustawione są kontenery szczelne, stalowe, z podwójnym dnem, służące do magazynowania odpadów niebezpiecznych z akcji ratownictwa chemicznego, klęsk żywiołowych, lub ewentualnie odpadów o niewiadomym pochodzeniu i składzie, których zbieranie należy do zadań własnych gminy.
KWATERY SKŁADOWANIA ODPADÓW
Divider text here
Technologia składowania odpadów na składowiskach wymaga ich zagęszczania (ugniatania) sprzętem specjalistycznym - kompaktorem - głównie w celu zmniejszenia ich objętości. Kompaktor jest sprzętem niezbędnym do prawidłowej eksploatacji niecki składowania odpadów. Umożliwia zagospodarowywanie i optymalne wykorzystanie przestrzeni składowisk odpadów. Maszyna waży – bagatela 32 tony i ma moc 432 KM. Podstawowym parametrem użytkowym kompatorów jest nacisk na podłoże. Realizowany jest on poprzez stalowe koła jezdne z rozmieszczonymi na powierzchni kolcami. 
Bezpieczeństwo pracy zapewnia wzmocniona kabina wyposażona w filtry wentylacyjne, izolujące operatora od szkodliwych i agresywnych substancji emitowanych przez wysypisko. Kabina wyposażona jest w klimatyzację. Kompaktory mają odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem podwozie - posiadają osłony mostów i instalacji hydraulicznej.

Kabina została tak zaprojektowana, aby zapewnić jak największy komfort pracy operatora pozostającego w jej wnętrzu przez wiele godzin. Maszyna przeznaczona jest do rozściełania (rozgarniania) oraz rozdrabniania i zagęszczania odpadów, bieżącego utrzymania dróg dojazdowych na niecce składowania, w takim stopniu, że utwardzone przez kompaktor odpady uzyskują nośność umożliwiającą swobodny przejazd maszyny kołowej o dużej masie np. pojazdu dostarczającego odpady. Zagęszczanie jest najlepszym sposobem zmniejszania objętości odpadów poprzez likwidacje zbędnego miejsca między cząstkami śmieci. Przeciętna gęstość odpadów komunalnych wynosi 350 kg/m3 a po zagęszczeniu kompaktorem poprzez 3 do 5 przejazdów gęstość podłoża na wysypisku wynosi około 2000 kg/m3.  
Całość instalacji spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT).
Centrum od lat pozostaje w rozbudowie, dzięki czemu jest dziś nowoczesnym obiektem, mogącym zagospodarować odpady z całego regionu.
Instalacje zlokalizowane w Regionalnym Centrum Zagospodarowania Odpadów posiadają status RIPOK – Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Centralnym Województwa Opolskiego zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami. Część instalacji do przetwarzania odpadów funkcjonuje w oparciu o umowę konsorcjum, zawartą pomiędzy Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. a Remondis Opole Sp. z o.o.
Utworzone w 2012 roku konsorcjum, pod nazwą REMKOM, to przedsięwzięcie mające na celu realizację obowiązków ustawowych, dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, a zwłaszcza redukcji składowania masy odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z wyznaczonymi przez prawo poziomami w tym zakresie. W ramach REMKOM działa system mechanicznego i biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów (MBP).
Centrum Przetwarzania odpadów to miejsce gdzie trafiają odpady z 15 gmin województwa opolskiego: Opole, Murów, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Gogolin, Próśzków, Komprachcice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Olszanka, Popielów. 
Podpisane w 2012 roku przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów porozumienie międzygminne w zakresie prowadzenia wspólnej polityki odpadowej gwarantuje, że uczestnicy porozumienia będą mogli korzystać z Centrum Odpadowego w Opolu do roku 2035. Cały strumień odpadów, powstających w gminach, może zostać zagospodarowany na naszych instalacjach.
Jako Centrum Zagospodarowania Odpadów wykonujemy kompleksowo usługi w zakresie:
A. Zagospodarowania i odzysku odpadów:
 • komunalnych zmieszanych
 • opakowaniowych
 • wielkogabarytowych
 • wysegregowanych odpadów ulegających biodegradacji
 • komunalnych po mechanicznej obróbce
 • odpadów pobudowlanych
 • odpadów pochodzących z wykopów i rozbiórek
B. Produkujemy:
 • paliwo alternatywne
 • polepszacze gleby (kompost)
 • energię elektryczną z biogazu
C. Odzyskujemy:
 • frakcję BIO
 • frakcje palne

Centrum to także szeroko rozbudowany dział transportu odpadów, który świadczy usługi odbioru odpadów od osób prywatnych i instytucji. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru i transportu znajdziesz klikając tutaj.

Kompleksowość usług świadczonych przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w ramach Centrum Zagospodarowania Odpadów zawrzeć można w jednym zdaniu:

„TWÓJ odpad – NASZ problem”