Organy spółki

Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Gmina Opole – Prezydent Miasta Opola.

RADA NADZORCZA
Lech Rubisz – Przewodniczący
Patryk Jankowski
Michał Wrębiak

ZARZĄD
Andrzej Czajkowski – Prezes Zarządu
Sebastian Paroń – Wiceprezes Zarządu

PROKURENT
Elżbieta Kozów