Odnawialne źródła energii

Zakład Komunalny Sp. z o. o. od 2011 r. posiada instalację odgazowania składowiska wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu. Oznacza to, że prowadzimy aktywne odgazowanie składowiska odpadów, czyli wykorzystujemy gaz składowiskowy jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W celu maksymalnego wykorzystania potencjałowego energetycznego pozyskiwanego biogazu, zainstalowana jednostka wytwórcza pracuje w układzie wysokosprawnej kogeneracji . Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i ciepło – zaliczane do źródeł odnawialnych - w całości zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne Centrum Przetwarzania Odpadów oraz budynków administracyjnych i gospodarczych Zakładu Komunalnego w zakresie zasilania elektrycznego i ogrzewania. Nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej są sprzedawane do sieci energetycznej. Odbywa się to z potrójną korzyścią dla środowiska, gdyż z jednej strony nie zużywamy energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, pochodzącej z konwencjonalnych elektrowni węglowych, nie zużywamy też oleju opałowego do ogrzewania, z drugiej strony przeciwdziałamy degradacji środowiska poprzez zapobieganie emisji szkodliwego i wybuchowego metanu oraz ciężkiego dwutlenku węgla do atmosfery, niszczenia systemu korzeniowego roślin, zanieczyszczenia wód i powietrza oraz zagrożeń dla człowieka w postaci nieprzyjemnego zapachu, niedotlenienia, pożarów i wybuchów, a wreszcie zwiększamy udział odnawialnych źródeł energii elektrycznej w całkowitym bilansie energetycznym kraju.