Monitoring i ochrona środowiska

Monitoring i ochrona środowiska

Teren, na którym mieści się Regionalne Centrum Przetwarzania Odpadów w Opolu, jest objęty obligatoryjnym monitoringiem środowiskowym.

Monitoring realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.)

Monitoring środowiskowy obejmuje: badanie poziomu i składu wód podziemnych, badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych, badanie składu wód odciekowych, badanie składu gazu składowiskowego, badanie opadu atmosferycznego, badanie przebiegu osiadania składowiska oraz badanie struktury i masy składowanych odpadów.

W celu potwierdzenia szczelności składowiska odpadów w rejonie składowiska prowadzony jest monitoring wód podziemnych dla dwóch poziomów wodonośnych: poziomu czwartorzędowego i poziomu kredowego. Próbki do badania składu wód odciekowych, odpompowywanych do sieci oczyszczalni miasta Opola, pobierane są w przepompowni odcieków zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym. W pobranych próbkach wody badane są następujące parametry wskaźnikowe: temperatura wody, przewodność, odczyn pH, ogólny węgiel organiczny OWO, chlorki, fenole, żelazo ogólne, chrom Cr+6, miedź, cynk, ołów, kadm, nikiel, rtęć oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA.

Badania wykonywane są co kwartał przez laboratorium posiadające akredytacje oraz wdrożony system jakości. Ważną część monitoringu stanowi kontrola gazu składowiskowego, jego ilość oraz skład w tym: zawartość metanu CH4, dwutlenku węgla CO2 oraz tlenu O2 badana jest z częstotliwością raz w miesiącu.

Wyniki pomiaru opadu atmosferycznego opracowywane są przez Stację Meteorologiczną w Opolu - Groszowicach. Badanie masy i struktury składowanych odpadów prowadzone jest na bieżąco.

Wszystkie odpady dostarczane na składowisko są ewidencjonowane pod względem ilościowym i rodzajowym. Ewidencja odpadów prowadzona jest w systemie elektronicznym. Przyrost objętości odpadów, powierzchnia oraz osiadanie składowiska monitorowany jest metodami geotechnicznymi i geodezyjnymi w oparciu o ustalone repery. Prace te wykonywane są przez firmę geodezyjną.

Wszystkie badania monitoringowe składowiska udokumentowane są raportami, które służą do analizy wpływu składowiska na otaczające go środowisko naturalne.

Raport z monitoringu środowiskowego za 2015 r.