Cennik przyjęcia odpadów

Cennik przyjęcia odpadów

(obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do odwołania)
Rodzaj odpaduCena netto za 1 Mg wraz z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiskaUwagi
Niesegregowane odpady komunalne oraz inne odpady komunalne przyjmowane na system ZPPA288.00 zł (*)
Odpady po mechaniczno - biologicznym procesie przetwarzania 190599122.00 zł(*)
Odpady po mechaniczno - biologicznym procesie przetwarzania 19050387.00 zł(*)
Odpady z targowisk ulegające biodegradacji (kod 200302)165.00 zł(*)
Odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie pochodzące z utrzymania trenów zielonych104.00 zł(**)
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie niezanieczyszczone odpadami z innych grup184.40 zł(*)
Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz z cmentarzy nie ulegające biodegradacji152.00 zł(*)
Odpady z budowy, wykopów,rozbiórek, remontów i demontaży obiektów budowlanych i drogowych105.00 zł(**)
Odpadowa papa215.00 zł
Odpady z wykopów i innych prac budowlanych posiadające świadectwo kwalifikacji pozwalające na składowanie ich w niecce nieuszczelnionej23.00 zł
Odpady wielkogabarytowe298.00 zł
Odpady przemysłowe215.00 zł
Skratki, zawartość piaskowników, odpady ze studzienek kanalizacyjnych195.00 zł(*)
Zużyte opony 298.00 zł
(*) Odpady przyjmowane są wyłącznie w oparciu o podpisaną umowę na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów
(**) W przypadku stwierdzenia podczas klasyfikacji odpadów zawartości odpadów przemysłowych, opon, wielkogabarytowych lub papy odpadowej, odpad klasyfikowany jest w oparciu o cenę wyższą stosownie do zawartości zanieczyszczenia.