Cennik przyjęcia odpadów

Cennik przyjęcia odpadów

(obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. do odwołania)
Rodzaj odpaduKod odpadu
Cena netto za 1 Mg wraz z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiskaUwagi
Niesegregowane odpady komunalne oraz inne odpady komunalne przyjmowane na system ZPPAwybrane odpady z grupy 20 288.00 zł
(*)
Odpady po mechaniczno – biologicznym procesie przetwarzania 190599 122.00 zł
(*)
Odpady po mechaniczno – biologicznym procesie przetwarzania 190503 87.00 zł
(*)
Odpady z targowisk ulegające biodegradacji (kod 20 03 02) 200302 165.00 zł
(*)
Odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie pochodzące z utrzymania trenów zielonych 200201 104.00 zł
(**)
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie niezanieczyszczone odpadami z innych grup. 200108 184.40 zł(*)
Odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz z cmentarzy nie ulegające biodegradacji wybrane odpady z grupy 20 02 152.00 zł
(*)
Odpady z budowy, wykopów,rozbiórek, remontów i demontaży obiektów budowlanych i drogowych wybrane odpady z grupy 17 180.00 zł
(**)
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 170604 400.00 zł
(**)
Odpady tworzyw sztucznych 070213 360.00 zł
(**)
Odpadowa papa 170380 360.00 zł
(**)
Odpady z wykopów i innych prac budowlanych posiadające świadectwo kwalifikacji pozwalające na składowanie ich w niecce nieuszczelnionej wybrane odpady z grupy 17 23.00 zł
(**)
Odpady wielkogabarytowe 200307 oraz inne odpady wielkogabarytowe 350.00 zł
(*)
Odpady przemysłowe wybrane odpady z grup: 02, 04, 05, 10, 12, 16 i 19 280.00 zł
(*)
Skratki, zawartość piaskowników, odpady ze studzienek kanalizacyjnych 190801 i 190802 195.00 zł
(*)
Zużyte opony 160103 298.00 zł
(**)
(*) Odpady przyjmowane są wyłącznie w oparciu o podpisaną umowę na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.
(**) W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia w postaci odpadu z innej kategorii, klasyfikator zastosuje cenę dla odpadu w wyższej kategorii cenowej.